Er is de laatste tijd veel gesproken over de hypotheekrenteaftrek. Dit onderwerp is een heikel punt op de politieke agenda, en ook in de maatschappij kan dit topic op groeiende belangstelling rekenen. Ook onder ouderen die willen verhuizen is de verwarring over de hypotheekrenteaftrek soms groot. Ziet u door de bomen het bos niet meer als het om de fiscale aftrek van uw hypotheekrente gaat? In dit artikel praten wij u graag bij.

Welke hypotheekrente is aftrekbaar?

Alleen de hypotheekrente van de woning die als hoofdverblijf dient is fiscaal aftrekbaar. Om voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen moet de hypotheek gebruikt zijn voor de aankoop, verbouwing of verbetering van die eerste eigen woning. Rente op hypothecaire leningen die gebruikt zijn voor overig onroerend goed (verhuurd of niet) of voor consumptieve uitgaven is dan niet langer
aftrekbaar. Ook rente op hypotheken die afgesloten zijn tussen partners is niet langer aftrekbaar na 2001. Voor alle hypothecaire leningen ten behoeve van de eerste eigen woning geldt vanaf 2001 dat renteaftrek maximaal 30 jaar is toegestaan, gerekend vanaf het moment van het ontstaan van de schuld. Voor hypothecaire leningen die vóór 31 december 2000 zijn afgesloten, gaat de termijn van 30 jaar in per 1 januari 2001. Sluit u verschillende hypothecaire leningen af (bijvoorbeeld omdat u een duurder huis koopt of omdat u uw huis gaat verbouwen) dan geldt voor elke lening afzonderlijk een termijn van 30 jaar.

Hypotheekrenteaftrek in bijzondere situaties

Wordt de woning gedeeltelijk gebruikt als eigen woning en gedeeltelijk als bedrijfsruimte, dan mag alleen de hypotheekrente voor het woongedeelte worden afgetrokken. Delen twee of meer personen, die geen partners zijn, samen een woning die voor elk van hen als eigen woning aangemerkt kan worden? Dan is voor elk van hen de eigenwoningregeling van toepassing voor het gedeelte van de woning dat hen toekomt. Als twee partners samen meer dan één woning als hoofdverblijf hebben, mag slechts van één woning de hypotheekrente worden afgetrokken en het eigenwoningforfait worden opgegeven. De partners moeten hiervoor op hun aangifteformulier een gezamenlijke keuze aangeven. Elk jaar kan er overigens opnieuw een keuze gemaakt worden. Dit kan voordelig zijn als de rente op de andere woning hoger wordt dan de rente op de woning die eerst aangemerkt werd als eigen woning. Als een woning ter beschikking staat op basis van vruchtgebruik, is de eigenwoningregeling alleen van toepassing als dat recht via erfrecht is verkregen. Op ouders die in het huis blijven wonen dat zij overgedragen hebben aan hun kinderen is de regeling dus niet meer van toepassing. En ook niet bij de kinderen. Dit betekent dat de hypotheekrente op een dergelijke woning vanaf 2001 niet meer aftrekbaar is. Zowel ouders als kinderen worden voor de waarde van de woning in het economisch
verkeer belast in box 3. De ouders voor de waarde van het vruchtgebruik, de kinderen voor het blote eigendom.

Regeling van hypotheekrenteaftrek na echtscheiding

Na een echtscheiding komt het regelmatig voor dat degene die in het huis blijft wonen niet de eigenaar van de woning is. Op grond van een speciale regeling kan de eigenaar gedurende twee jaar na de scheiding de hypotheekrente van de woning nog in aftrek brengen op zijn/haar aangifte. Daartegenover staat wel dat de eigenaar dan ook verplicht is het eigenwoningforfait van die woning aan te geven. Voorwaarde is dat de ex-echtgenoot (of partner) de woning als hoofdverblijf blijft gebruiken. U kunt er ook voor kiezen om het huis aan uw ex te verkopen en de alimentatie te verhogen met de te betalen hypotheekrente. Op deze manier blijft het hele bedrag aftrekbaar. Voor uw ex-partner zijn deze inkomsten bovendien onbelast. Uiteraard moet de nieuwe eigenaar dan wel het eigenwoningforfait opgeven.

Regeling van hypotheekrenteaftrek bij uitzending

Als iemand tijdelijk wordt uitgezonden naar het buitenland, blijft de woning toch als hoofdverblijf aangemerkt mits aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

  • De woning heeft de belastingplichtige minimaal één jaar voorafgaand aan de
    uitzending onafgebroken ter beschikking gestaan als eigen woning 
  • De woning wordt niet verhuurd tijdens de uitzending
  • De belastingplichtige heeft geen andere woning die als eigen woning geldt

Regeling van hypotheekrenteaftrek na verhuizing

Als u verhuist, is het mogelijk dat uw oude woning nog niet is verkocht. In dat geval mag u de oude woning tijdelijk aan blijven merken als hoofdverblijf. Tot maximaal twee jaar na de verkoop mag u van beide woningen de hypotheekrente aftrekken. Het eigenwoningforfait voor het leegstaande huis wordt op nul gezet. Voorwaarde is wel dat u over dat huis kunt beschikken en dat het bestemd is voor de verkoop. Het kan ook voorkomen dat u reeds een huis gekocht heeft maar er nog niet in woont (bijvoorbeeld omdat het nog in aanbouw is). In dat geval mag u toch al de hypotheekrente aftrekken. Voorwaarde hiervoor is dat u binnen twee jaar na aankoop daadwerkelijk in het nieuwe huis gaat wonen. Verhuist u naar Frankrijk, Italië of een ander land dan Nederland? Dan gelden mogelijk afwijkende regels. Zorg dat u hiervan op de hoogte bent!