Op 4 juni 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam de eerste stap gezet in de concrete uitwerking van het concept van de multifunctionele centra. Het besluit is genomen om de raad voor te stellen om te komen tot de vorming van multifunctionele buurtservicecentra. In deze centra kunnen in de nabije toekomst velerlei verschillende activiteiten uit het huidige buurthuiswerk worden gehuisvest.

Ruimte voor wijkgerichte activiteiten

De buurtservicecentra moeten een bijdrage leveren aan het leefklimaat in de hele stad Amsterdam en moeten tegelijk ook ruimte bieden voor uiteenlopende wijkgerichte activiteiten, ook voor activiteiten die door burgers of groepen van burgers uit Amsterdam worden georganiseerd. Voordat de gemeenteraad zich buigt over het voorstel wordt diverse adviesraden gevraagd hun mening te geven over dit voorstel. De adviezen worden verwerkt in een uiteindelijk voorstel aan de gemeenteraad. Het onderwerp staat op de raadsagenda van 6 februari 2017.

Niet fysiek in één gebouw

De gemeenteraad heeft in juni 2016 besloten om de huidige structuur van wijkcentra en buurthuizen in vijf tot zes jaar gefaseerd om te vormen tot een nieuwe, compactere structuur van zo’n vijf multifunctionele centra voor de hele stad. Bij de vorming van deze centra wordt er niet per definitie van uitgegaan dat deze centra fysiek in één gebouw onder worden gebracht. Over de wijze waarop deze omvorming plaats kan vinden zijn reeds oriënterende gesprekken gevoerd met diverse betrokken stichtingen.

Meedenken belangrijk

Volgens wethouder Van der Wet wordt het nu tastbaarder wat de koerswijziging en de bezuinigingen daadwerkelijk betekenen. Het college vindt het belangrijk dat betrokken partijen kunnen en willen meedenken over de wijze waarop de buurtcentra gerealiseerd kunnen worden. Het college ziet de verbetervoorstellen van de adviesraden met grote belangstelling tegemoet.

Ieder centrum haar eigen verzorgingsgebied

Het uitgangspunt voor de nieuwe structuur is dat ieder buurtservicecentrum haar eigen verzorgingsgebied heeft. Elk centrum kan bestaan uit één of meerdere gebouwen, ook kan er sprake zijn van een hoofdvestiging met één of meerdere nevenvestigingen. In een aantal geschetste scenario’s is grotendeels uitgegaan van de huidige wijkcentra en buurthuizen.

Veiligheid voorop in de buurtservicecentra

Belangrijk criterium bij de buurtservicecentra is dat deze aan alle moderne eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid voldoen. Zo worden alle centra bijvoorbeeld voorzien van brandblussers en koolmonoxidemelders, die een te grote concentratie koolmonoxide tijdig signaleren. Ook sprinklerinstallaties en alarmsystemen worden aangebracht, om in iedere noodsituatie snel te kunnen schakelen en geen enkel risico te nemen.